ESTA Wiza

Turystyczna, Biznesowa, Tranzytowa. Prosto, Bezproblemowo i Skutecznie .

Regulamin


Niniejszy dokument określa warunki korzystania ze strony internetowej www.wizadousa.com.pl. Korzystanie ze strony internetowej oznacza, że użytkownik zgadza się na wymienione niżej warunki włączając w to warunki zakupu serwisu.

Zwroty: my, nasze, nami określa stronę internetową www.wizadousa.com.pl rezerwujemy prawo do zmian, modyfikacji lub uzupełnień warunków korzystania ze strony. Rekomendujemy zapoznanie się z warunkami przy każdym korzystaniu ze strony.


Nasze Usługi


1.Nasz Serwis jest przeznaczony dla użytkowników powyżej 18 lat. Dokonując zakupu na naszej stronie oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią.

2.Ceny podane są w PLN włączając VAT. Rezerwujemy prawo do zmiany ceny w każdym czasie. Kiedy użytkownik dokonuje zakupu przed, jego dokonaniem zawsze zostanie poinformowany o aktualnej cenie. Cena naszej usługi to 197,67 zł. Wszystkie wnioski, które zostały zaaprobowane pozytywnie nie podlegają zwrotowi kosztów naszego serwisu. Wnioski odrzucone podlegają zwrotowi całości kosztów.

3.wizadousa.com.pl jest serwisem prywatnym. Nasz serwis nie jest powiązany ze stroną rządową USA.

Wejście na Stronę


4.Kiedy odwiedzasz naszą stronę dostajesz zgodę na używanie naszego serwisu w ograniczonym zakresie.

5.Uzyskujesz pozwolenie do kopiowania informacji zawartych na stronie do własnego osobistego użycia. Rozpowszechnianie w celach komercyjnych jest zabronione jak również zmiana oraz rozpowszechnianie, zarezerwowanych własnością intelektualną symboli.

6.Na podstawie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

7.Używając naszego serwisu zgadzasz się, że nasza strona zawiera treści należące tylko do nas (własność intelektualna) i zobowiązujesz się nie rozpowszechniać ich bez naszej pisemnej zgody.

8.Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów i zamieszczonych w nim treści.

9.Każdy komentarz, informacje zwrotne przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony staja się nasza własnością Rezerwujemy sobie prawo do użycia przesłanych komentarzy do promocji naszej strony w każdej formie.

Zastrzeżenia


10.wizadousa.com.pl nie ponosi odpowiedzialności odnośnie do jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji względem informacji zawartych na niniejszej witrynie, w tym m. in. wszelkich jawnych bądź dorozumianych gwarancji, oświadczeń lub warunków dotyczących wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej, niewystępowania wirusów komputerowych, albo jakichkolwiek innych gwarancji, oświadczeń lub warunków.

11.Niniejsza umowa zastępuje wszelkie inne oświadczenia i umowy zawarte pomiędzy nami a użytkownikiem, zarówno ustne, jak i pisemne, składane w przeszłości lub obecnie, i nie może być zmieniana w sposób inny niż określony w treści niniejszej Umowy.

12.Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności przed użytkownikiem ani przed nikim innym za jakiekolwiek straty wynikające z przyczyn, na jakie nie mamy wpływu.

13.Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona internetowa była wolna od wirusów, robaków, koni trojańskich i / lub złośliwego oprogramowania, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego powstałe w związku z korzystaniem z naszej witryny lub jakichkolwiek innych połączona strona internetowa.

14.Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania na naszej stronie treści stron trzecich, takie jak reklamy i rekomendacje innych handlowców. Odpowiedzialność za treść takiego materiału spoczywa na właścicielach tego materiału i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki w tym materiale.

Ograniczenie odpowiedzialności


15.W zakresie dozwolonym przez prawo nasza odpowiedzialność za naruszenie świadczonych usług ogranicza się do ponownego świadczenia usług lub do pokrycia kosztów ponownego świadczenia tych usług.

16.www.wizadousa.com.pl opiera się na danych i informacjach dostarczonych przez wnioskodawcę podczas świadczenia Usługi. Jeśli informacje podane przez wnioskodawcę są nieprawidłowe, Usługa może być niedokładna. Jeśli Usługa nie jest dokładna/nieprawidłowa z powodu informacji dostarczonych przez wnioskodawcę, wtedy wizadousa.com.pl w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub opóźnienia.

Odszkodowanie


17.Wchodząc na naszą stronę internetową użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie nas przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, działaniami, wydatkami, stratami w tym opłatami prawnymi wynikającymi lub związanymi z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Właściwość prawna


18.Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu oraz zgodnie z nim powinny być interpretowane. Wszelkie roszczenia jednej ze stron przeciwko drugiej stronie, które w jakikolwiek sposób wynikają z niniejszych warunków, będą rozpatrywane w Polsce, a użytkownik zgadza się poddać właściwość polskich sądów.

19.Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków jest nieważne zgodnie z jakimkolwiek prawem, postanowienie to będzie ograniczone, zawężone, interpretowane lub zmieniane w zależności od potrzeb, aby uczynić je ważnym, ale tylko w zakresie niezbędnym do uzyskania takiej ważności. W razie potrzeby nieważne postanowienie zostanie usunięte z niniejszych warunków, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Prywatność


20.Zobowiązujemy się do zachowania należytej staranności do ochrony informacji, które możesz nam przekazać podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej. Nie gwarantujemy i nie możemy zapewnić całkowitego bezpieczeństwa informacji, które możesz nam przekazać. Informacje, przekazujesz na własną odpowiedzialność, chociaż zobowiązujemy się do podjęcia uzasadnionych i wszelkich kroków w celu zachowania personalnych informacji w bezpieczny sposób.

21.Szczegółowe przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności jest określone w naszej oddzielnej Polityce Prywatności, do której można uzyskać dostęp z naszej strony głównej.